Biblické kurzy

Po "sametové revoluci" se v roce 1989 otevřela možnost veřejného zvěstování evangelia. Br. Josef Hrdinka, který byl tehdy kazatelem sboru Praha Vinohrady, se rozhodl pořádat veřejný biblický kurz pro zájemce z okolí sboru Praha Vinohrady. Při modlitbách a uvažování o tomto úmyslu s br. Drobným dospěli společně k závěru, že by bylo účelné spojit se s dalšími bratry a sestrami a uskutečnit kurzy po celé Praze. Našlo se dost ochotných a nadšených spoluvěřících ke spolupráci. Byly zhotoveny pozvánky k roznášení po domech a plakáty k vylepování na veřejných místech. (viz obrázek, na kterém je pozvánka, která byla zveřejněna ve vydání Večerní Prahy 19. ledna 1990 - kliknutím na obrázek se vám otevře ve velké velikosti). Odezva byla velká. Ke studiu Bible se přihlásilo velké množství lidí a taky bylo organizováno 12 míst pro pokročilé a 14 míst pro začátečníky po celé Praze.Kurzy začaly hned od února 1990. Učiteli byli nejen kazatelé, ale i členové církve. Pomůckou pro vyučování byly brožurky, které průběžně připravoval a rozmnožoval br. Hrdinka. Kurzy se konaly na různých místech, ale převážně v tehdy dostupných agitačních střediscích. Jedním takovým místem bylo i agitační středisko v Praze 4, Baarova ul. č. 1/1081. Zde se přihlásilo ke studiu Bible 81 lidí. Místnost byla světlá, vytápěná a dobře sloužila pro náš účel.

Počátky sboru

Snad proto zde rychle vznikla myšlenka založit zde i malý sboreček, kde by se konaly pravidelné sobotní pobožnosti a kam by byli pozváni i přátelé z biblického kurzu. Jelikož několik bratří a sester ze sboru Praha Vinohrady a Strašnice bylo ochotno se stát členy nového sborečku, byla věc projednána s tehdejším předsedou českého sdružení CASD br. Kysilkou. Záměr se stal skutečností a v dubnu 1990 byl za přítomností předsedy sdružení sbor založen. Prvním kazatelem byl určen vedením sdružení br. Josef Hrdinka a sborovou volbou starším sboru br. Radomír Drobný.
Ale již v roce 1990 začínala být rušena agitační střediska a dávána k dispozici pro jiné účely. Tak došlo i na nás. dostali jsme výpověď a urychleně jsme byli nuceni hledat jiné místo ke shromažďování a pro pokračování v biblickém kurzu. Dalším místem bylo agitační středisko v Praze 4, Hvězdoslavově ulici. Vydrželi jsme tam však pouze čtvrt roku a opakovala se stejná situace. Třetím místem bylo opět agitační středisko v Praze 4, Třeboňské ulici na Kačerově. Zde byla naděje na delší dobu, ale byla to místnost nevyhovující a hlavně zde byla zima. S obtížemi jsme tam přečkali jednu zimu a hned na jaře jsme začali hledat jiné místo. Nakonec nás přijala a pronajala nám svou modlitebnu na soboty Církev českobratrská evangelická v Praze 4, Žilinské ulici 4. Zde se náš sbor k sobotním pobožnostem scházel až do poloviny roku 2003, neboť nám skončila po téměř dvanácti letech smlouva o pronájmu stávajících prostor.Od července téhož roku jsme se scházeli v prostorách pronajatých od církve Československé husitské, která má svůj sbor umístěn také na Spořilově v zástavbě rodinných domků. Byl útulný, ale trochu menší než ten v Žilinské ulici, a tudíž našim podmínkám v některých případech nevyhovoval.V prosinci 2003 jsme se tudíž vrátili do modlitebny v Žilinské ulici, kterou již měly nově v pronájmu Křesťanské sbory. Jelikož se v našem společenství narodilo v následujících čtyřech letech několik dětí, bylo potřeba oddělit maminky s dětmi, aby se nenarušovala bohoslužba, do takto upravené místnosti. Takovéto možnosti se v kostele na Spořilově nedostávalo, proto od 9. října 2008 se setkáváme v kostele Církve českobratrské evangelické na Chodově. Je to ten sbor, který vlastnil o pět let dříve modlitebnu na Spořilově a nyní si na vlastní náklady vystavil novou na Jižním městě.


Přehled počtu členů sboru:

Od svého založení v roce 1990 začal růst hlavně o nové pokřtěné bratry a sestry a to i o některé další, kteří přišli odjinud.
v roce 1990 na konci roku měl sbor 32 členů
1991 - 48 členů
1992 - 58 členů
1993 - 67 členů
1994 - 72 členů
Po ukončení studií celé řady členů - vysokoškolských studentů - a odstěhování novomanželů nebo celých rodin mimo Prahu se postupně i snižoval od poloviny 90. let počet členů
v roce 1997 ke konci roku měl sbor 66 členů
1999 - 64 členů
Ke konci roku 2002 měl náš sbor 60 zapsaných členů.

Současnost sboru

V současné době působí jako kazatel našeho sboru br. Jonczy, který se s námi o své kazatelství dělí ještě spolu se sborem Praha - Vinohrady. Starším sboru pro organizační záležitosti byl ve sborových volbách v roce 2008 zvolen br. Roman Hampacher a pro pastorační činnost br. Radek Veselý. Vedle základních služebností jako jsou vedoucí sobotní školy (s. Jana Urbánková), záležitosti, týkající se traktátu (s. Petra Kovářová) a vedoucí oddělení diakonie (s. Katka Veselá), či sborová pokladna (s. Monika Klemperová) jsou zde i funkce, které také se snaží přispět k růstu našeho sboru, mám na mysli především br. Dušana Pirce a jeho misijní službu, jemuž se povedlo úspěšně zorganizovat cyklus čajoven pro veřejnost a Kurzy Alfa. Kurzy Alfa pokračují úspěšně již pátým rokem a přivedly k nám do sboru  i několik nových členů.